Menu Content/Inhalt
Strona główna

Menu Główne

Archiwum

Statystyki

Użytkownicy: 1763
Nowości: 178
Linki: 0

Logowanie


Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

News

www.nowik.com.pl

www.lektorklett.com.p

XI Rzeszowski Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów PDF Drukuj Email
Wpisał: Artur   
12.01.2012.
XI  Rzeszowski Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są: Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Komitet XI  RKM oraz Przewodniczący Szkolnych Komisji Konkursowych.

 Uczestnicy 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczą się matematyki w zakresie programowym I  i  II  klasy gimnazjum na terenie  Rzeszowa. W RKM mogą również uczestniczyć zainteresowane szkoły województwa podkarpackiego. 

XI  Rzeszowski Konkurs Matematyczny dla GimnazjalistówOrganizatorzy

 Organizatorami konkursu są: Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Komitet XI  RKM oraz Przewodniczący Szkolnych Komisji Konkursowych. Uczestnicy  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy uczą się matematyki w zakresie programowym I  i  II  klasy gimnazjum na terenie  Rzeszowa. W RKM mogą również uczestniczyć zainteresowane szkoły województwa podkarpackiego. 

 Etapy konkursu 

 Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i finałowym. 

Tematyka XI  RKM

·      liczby i działania,

 ·      wyrażenia algebraiczne,

·      równania, nierówności, układy równań,

·      figury geometryczne na płaszczyźnie,

·      własności miarowe figur,

·      twierdzenie Pitagorasa,

 ·      zagadki logiczne.   

 Zasady organizacji

 Dyrektor szkoły zgłasza udział szkoły w konkursie do 27 stycznia 2012  r.pismem (załącznik 1)  skierowanym do Przewodniczącego XI  RKM na adres: 

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 

 Grażyna Gajownik – Jakubek  

 Szkoła Podstawowa nr 25   

35-508  Rzeszów    ul. Starzyńskiego 17 ,

tel.504231931 ( po 15-stej)   e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć    

tel. 608359451  

oraz powołuje Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej.  Zestaw konkursowy etapu szkolnego dostarcza Przewodniczący Komitetu RKM  1 marca 2012 r. do skrzynek rzeszowskich gimnazjów znajdujących się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa. Pozostałe gimnazja otrzymają zestaw konkursowy drogą pocztową. (Szkoły, które nie otrzymają zestawu do 6 marca proszone są  o zgłoszenie tego telefonicznie Przewodniczącemu XI  RKM.)  Szkolną Komisję Konkursową ustala osoba powołana na jej przewodniczącego przez dyrektora szkoły. Etap szkolny konkursu odbędzie się  7 marca 2012 r.o godzinie 13.00 i będzie polegał na napisaniu testu składającego się z 15 zadań zamkniętych i 2 otwartych. Czas pracy uczniów w czasie etapu szkolnego wynosi 60 minut. Prace uczniów są kodowane (klasa, oddział, numer ucznia w dzienniku, np. 2C05).   Prace powinny być poprawione w tym samym dniu, w którym odbywają się eliminacje. Protokół etapu szkolnego (załącznik 2) Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej wysyła na adres  e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć a prace uczniów, którzy uzyskali minimum 50% punktów oraz oświadczenia podpisane przez rodziców tych uczniów dotyczące opublikowania nazwiska   i imienia dziecka w Internecie (załącznik 3) dostarcza Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej do Przewodniczącego Komitetu RKM do 9.03. 2012 r. na adres : 

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

Grażyna Gajownik – Jakubek

Szkoła Podstawowa nr 25

35-508 Rzeszów ul. Starzyńskiego 17 

  Komitet RKM ustala listę uczniów zakwalifikowanych do etapu finałowego w terminie do pięciu dni roboczych po otrzymaniu wszystkich protokołów od Przewodniczących Komisji Szkolnych. Do etapu finałowego zostaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy zdobyli w eliminacjach szkolnych co najmniej tyle punktów, ile wynosi minimum kwalifikacyjne ustalone przez Komitet RKM. Liczba uczestników etapu finałowego nie powinna być mniejsza od 30 uczniów.  Nazwiska uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu zostaną przesłane na podany przez szkoły adres e-mail oraz ukażą się na stronie: www.snm.edu.pl/oddzialy/podkarpacieKoszty dojazdu do szkoły, w której odbywa się etap finałowy pokrywają uczniowie lub delegująca ich szkoła. Uczniowie – uczestnicy etapu finałowego powinni zabrać legitymację szkolną. Finał odbędzie się 21 kwietnia  2012 r. o godzinie 9.30 w Gimnazjum Nr 5 w Rzeszowie, ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów. Zestaw konkursowy będzie składał się z pięciu zadań otwartych. Czas pracy uczniów w czasie etapu finałowego wynosi 90 minut. Pytania obu etapów zatwierdza Przewodniczący Komitetu RKM i są one poufne. Prace uczniów są kodowane – uczeń losuje pasek z trzycyfrowym kodem, wpisuje na nim czytelnie swoje imię  i nazwisko, nazwę szkoły, do której uczęszcza, nazwisko nauczyciela uczącego, następnie zakleja ten pasek w kopercie, a kod wpisuje na każdej kartce swojej pracy. Prace są rozkodowane po sporządzeniu listy laureatów i wyróżnionych.  Zespół oceniający etap finałowy powołuje Przewodniczący Komitetu RKM. Prace powinny być poprawione w tym samym dniu, w którym odbywają się eliminacje. Nazwiska laureatów i wyróżnionych w konkursie zostaną przesłane na podany przez szkoły adres e-mail oraz ukażą się na stronie: www.snm.edu.pl/oddzialy/podkarpacie. Uroczyste rozdanie dyplomów oraz nagród odbędzie się w czerwcu. Dokładny termin i  miejsce spotkania będzie podane na stronie www.snm.edu.pl/oddzialy/podkarpacie.

 Komitet XI  RKM

Blajer Grażyna – Gimnazjum nr 8 Rzeszów

Dańczak Artur – nauczyciel matematyki i informatyki, członek SNM

Dronka Małgorzata – Zespół Szkół nr 5  Rzeszów

Myśliwiec Beata – Gimnazjum nr 7 Rzeszów

Rój Małgorzata – Zespół Szkół w Świlczy, członek SNM

Sajdyk Anna – Gimnazjum Publiczne Błażowa

Sergiew Tomasz – Gimnazjum Sióstr Prezentek Rzeszów

Szewczyk Beata – Gimnazjum nr 6 Rzeszów

Woźny Agnieszka- Gimnazjum nr 8 Rzeszów

Gajownik- Jakubek Grażyna – Gimnazjum nr 11 Rzeszów, członek SNM, przewodnicząca Komitetu XI RKM dla Gimnazjalistów   

 

 Załączniki: 

 

 załącznik 1  Wzór zgłoszenia szkoły do udziału w RKM

załącznik 2  Wzór protokołu z przebiegu szkolnego etapu konkursu

załącznik 3  Zgoda rodziców / opiekunów prawnych dziecka

 

Załącznik nr 1: Wzór zgłoszenia szkoły do udziału w RKM               Pieczęć szkoły    

   Zgłaszam   ..............................................................................................................................
pełna nazwa szkoły 

 .................................................................................................................................
adres szkoły 

 ................................................................................................................................
telefon kontaktowy i adres email 

do udziału w XI Rzeszowskim Konkursie Matematycznym dla Gimnazjalistów.   Powołuję Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej    ...............................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela, (Tel. kontaktowy do nauczyciela)  

     Przedstawiciel szkoły po wylegitymowaniu się odbierze zadania konkursowe w dniach 1 - 6 marca  2012 r. do godz. 14.00 w   (*właściwe podkreślić)                            

1)* ze skrzynki szkoły w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa                   

2)* z sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 25  w Rzeszowie, ul. Starzyńskiego 17                                                                                                

                                                                                                                                                                     DYREKTOR SZKOŁY

 

 

 

Załącznik nr 2:

 Wzór protokołu z przebiegu szkolnego etapu konkursu                    Pieczęć szkoły       

Protokół  z I etapu Rzeszowskiego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów  Szkolna Komisja RKM: 

1. ...............................................        - Przewodniczący Szkolnej Komisji RKM 
(nazwisko i imię)

2. ............................................... 

3. ............................................... 

4. ...............................................  

 przeprowadziła w dniu 7 marca 2012 r.

 w..........................................................................                                                                                     
                      (nazwa szkoły)

 I etap Rzeszowskiego Konkursu Matematycznego, w którym uczestniczyło ...................uczniów                                                                                                                    (liczba uczniów)

 

Uczniowie  uzyskali następujące ilości punktów: 

Lp.Kod uczniaImię i nazwisko uczniaLiczba punktów (malejąco)Nazwisko i imię nauczyciela- opiekuna
     
     
     
     
     
     
     

 

   Podpisy członków zespołu przeprowadzającego eliminacje: 

1.      ...................................................

2.      ...................................................

3.      ...................................................

4.      ...................................................

 

                                                                                    
(
miejscowość, data)                                                                                               (pieczątka i podpis Dyrektora) 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3: Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka

         OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na opublikowanie nazwiska mojego dziecka  ......................................................................
                                                                                                                                                                 (imię; nazwisko ucznia/uczennicy)

 ucznia/uczennicy  ......................................................................
                                              (nazwa szkoły)   

na stronie internetowej Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki http://snm.edu.pl/oddzialy/podkarpacie/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
 na liście uczestników konkursu zakwalifikowanych do finału oraz na liście laureatów
XI  Rzeszowskiego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów  w roku szkolnym 2011/12.
 

 data:..................................                             .................................................................
                                                                                                 (czytelnie imię i nazwisko rodziców) 

Zmieniony ( 21.01.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »